Menu

** ท่าเล่นกล้ามอก **

Low-Pulley-Cable-Fly

Incline Barbell Press คำอธิบายท่าฝึก: การฝึกด้วยท่า Incline Barbell Bench Press เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าลงบนเบาะเอียงขึ้น 45 องศา หงายมือทั้งสองข้างข อ่านต่อ

** ท่าเล่นกล้ามไหล่ **

ท่าเล่นกล้ามไหล่

Barbell Shoulder Press คำอธิบายท่าฝึก: นั่งบนเบาะ ยกบาร์เบลล์ออกจากที่วางโดยจับให้มือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย หน้ามองตรงมาข้างหน้า (รูปที่ 1) ค่อยๆ ผ่ อ่านต่อ

ตารางฝึกเพาะกายขั้นสูง

ฟิตเนสขั้นสูง

เพาะกายขั้นสูงBuild of Mass ตอนที่ 1 การแบ่งกลุ่มกล้ามเนื้อและวงจรการฝึก ตารางฝึกชุดที่ 1 การแบ่งกลุ่มกล้ามเนื้อ การแบ่งกลุ่มกล้ามเนื้อในการฝึกตารางฝึ อ่านต่อ